សុខក្រម ជាបច្ចេកវិទ្យា ចូលរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាល

សុខក្រម ជាបច្ចេកវិទ្យា ចូលរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាល

Learn More

សុខក្រម ជាបច្ចេកវិទ្យា ចូលរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាល

ស្វែងយល់ពីកម្មវិធីសុខក្រម

» សុខក្រម ជាកម្មវិធីសុខភាព ដែលចូលរួមចំណែកជួយបង្កើនទំនុកចិត្តដល់វិស័យសុខាភិបាល ដោយលោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន នឹងផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹង ដល់ប្រជាជនក្នុងការតំហែទាំសុខភាព។

» យើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីសុខក្រម ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានដូចជា រុក្ខជាតិដែលគេយកទៅផ្សំធ្វើឱសថ​​ ថ្នាំពេទ្យ អ្នកជំនាញ
វេជ្ជសាស្រ្ត ស្ថាប័នផ្ដល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តចំណេះដឹងក្នុងការតំហែទាំសុខភាព និងព័ត៌មានសុខភាពផ្សេងៗទៀត។

» ជាមួយនឹងមុខងារពិសេសៗនៃកម្មវិធី សុខក្រម គឺលោកអ្នកងាយស្រួលស្វែងរកគ្រូពេទ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ ងាយរកទិញ ឱសថ/ថ្នាំពេទ្យ នៅតាមឱសថស្ថាន និងរកសេវាមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល ដែលនៅជិត នឹងឆាប់រហ័សបំផុត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

 

គោលបំណងបង្កើតកម្មវិធីសុខក្រម

» ចូលរួមចំណែក​ក្នុង​ការ​លើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាល

» ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឺង​អំពី​សុខភាព

» កាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការទទទួលសេវាសុខភាព

» ចូលរួមបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនទៅលើវិស័យសុខាភិបាល

ដំណោះស្រាយសុខភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យាដែលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាល

ប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអ្នកជំងឺ

ទាញយកកម្មវិធីសុខក្រមពី App Store

ទាញយកដោយសេរីឥឡូវនេះ

ទាញយកកម្មវិធីសុខក្រមពី Play Store

ទាញយកដោយសេរីឥឡូវនេះ

អ្នកជំនាញផ្ដល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

រាល់ព័ត៌មាន របស់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្ត (វេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋាយិកា ឆ្មប និង​ទន្តពេទ្យ) ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សុខក្រម។

ព័ត៌មាននីមួយៗ សុទ្ធតែទទួលបាន ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន ។

ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលមានបទពិសោធន៏​ និងជំនាញច្បាស់លាស់លើជម្ងឺរបស់លោកអ្នក ដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ និងអាចរកសេវាព្យាបាលពីពួកគាត់ផងដែរ។

ស្ថាប័នផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

ផ្ទុកព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នផ្ដល់វេជ្ជសាស្រ្ត រួមមាន មន្ទីរពេទ្យ ឱសថស្ថាន គ្លីនិក និងបន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់ ។

ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក ក្នុងការស្វែងរកស្ថាប័នផ្ដល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តខាងលើ ដែលនៅជិត នឹងឆាប់រហ័ស។

ថ្នាំពេទ្យ / ឱសថ

រាល់ព័ត៌មានថ្នាំពេទ្យ/ឱសថ ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានបញ្ចូលឡើងដោយ ឱសថស្ថាន ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។

ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកថ្នាំពេទ្យ/ឱសថ នៅតាមឱសថស្ថាន ដែលជិតលោកអ្នក។

ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំ

ព័ត៌មានលំអិត

contact@sokhakrom.com
(+855) 89 754 449 / 98 699 881
No. 59, Oknha Pich St. (242), Phnom Penh

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

6 + 5 =