សុខភាពៈ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូចិត្ត ឬទម្លាប់មិនល្អ នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបប្រទះនូវព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយ ក៏ឆាប់តក់ស្លុត បុកពោះ ភ័យស្លន់ស្លោ ស្រាលអស់ជើងដៃធ្វើអ្វីមិនកើត នឹងមិនអាចម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបាន លោកអ្នកគួរតែរៀនធ្វើអារម្មណ៍ឱ្យទទេរស្អាត ដោយចាត់ទុកថា មិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ។ ជាមួយគ្នានេះ បើនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែស្លន់ស្លោ លោកអ្នកអាចព្យាយាមលួងលោមគេ ដោយប្រាប់ថាអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេ៕

រក្សាសិទ្ធិៈ ក្រុមការងារសុខក្រម