សុខភាពៈ ការណែនាំបានឱ្យដឹងថា ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់លោកអ្នក ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ ជម្រើសដែលល្អ នឹងងាយស្រួលបំផុត គឺដកឃ្លាពីការងារដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្មុគស្មាញ ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការណា ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត ឬធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកចូលចិត្ត ដូចជា ស្ដាប់តន្រ្តី ពិសា ជជែកលេង មើលវីដេអូសំណើចខ្លីៗជាដើម៕

កែសម្រួលៈ សុខក្រម-Sokhakrom
ដក់ស្រង់ៈ សុខភាពប្រចាំថ្ងៃ