(+855) 11 909 020 / 69 909 011

មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

023217384

អាសយដ្ឋាន

Street 271, Phnom Penh, Cambodia

ម៉ោងដំណើរការ

Open 24 hours.

ម៉ោងការងារ បសស នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត៖ 

- ព្រឹក (ច័ន្ទ-សុក្រ) សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៨៦ ៣៨៧ ៥៧៣/០៩៨ ៣៩០​​ ០០៥/០៩៨ ៧៨៤​ ៤០៣/០៧៧ ៦៣៦ ២៦០
- វេនថ្ងៃ (ច័ន្ទ-សុក្រ) សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៥ ៥០៣ ២៣៣, 
- វេនសៅរ៌-អាទិត្យ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៧០ ៤០៨ ៦០០/០១៧ ៣៣៤ ៤៥៨

ពិពណ៌នា

The Khmer-Soviet Friendship Hospital is a public hospital located on Yothapol Khemarak Phoumin. The hospital is managed by the Ministry of Health.

ចំណាំ៖ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត គឺជាសមាជិករបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) 

មន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀត